بازگشت

الا

میزهای کنفرانس الا دارای پایه های شیشه ای بوده و امکان افزودن صفحات سنگی و سرامیکی نیز در ساختار و طرح آن وجود دارد؛ هم چنین می توان قسمت هایی برای دسترسی به وسایل الکترونیکی در آن تعبیه کرد.

کد: PI-TC-54

طول: 520

عرض: 300

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری