بازگشت

راسن

استفاده از عناصر تزئینی با سبک شرقی در کنار سادگی و صراحت مدرن در طراحی این محصولات، آنها را به نمونه های پست مدرن تبدیل کرده است.

کد: PI-TM-38

طول: 220

عرض: 200

ارتفاع: 75

اشتراک گذاری