بازگشت

فریم لس

با همان سازه اصلی تک جداره اجرا می شود ولی کلیه پروفیل های آن با لحاظ کردن سازه های ناودانی در داخل زمین، دیوار و سقف کاملا مخفی می شود. پارتیشن پس از نصب نهایی فقط به شکل تمام شیشه قابل رویت خواهد بود.

اشتراک گذاری