بازگشت

فانتونی | 1398

دفتر مرکزی شرکت فانتونی واقع در شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب در احمدآباد مستوفی بوسیله آقای امیر قاسمپور طراحی و در همان سال برنده جوایز متعددی در مسابقات معماری شد. از چالشهای جذاب این پروژه برای پادایران،ساخت فضاهایی با کاربری های اداری در فضایی صنعتی بود. پرهیز از استفاده از عناصر تزیینی زائد و رعایت سرفصل های طراحی سایر فضاها در بخشی که پادایران انجام میداد از جذابترین بخشهای کار ما در این پروژه بود.

اشتراک گذاری

پلان

طراح

امیر قاسمپور