نمونه فضای ورودی در مرکز تجهیزات و مبلمان اداری ایران

فضای ورودی

فضای کار گروهی در شرکت پادایران

فضای کار گروهی

فضای چند رسانه ای در مرکز تجهیزات و مبلمان اداری ایران

فضای استراحت

چیدانه دکوراسیون اداری

فضای چندرسانه ای

فضای انتظار در شرکت طراحی تجهیزات اداری پادایران

فضای انتظار

فضای کاری در شرکت طراحی تجهیزات اداری پادایران

تقسیم بندی فضاهای کاری