بازگشت

نستله ایران | 1391

تجهیز دفتر مرکزی شرکت نستله در ایران که بر اساس استانداردهای سختگیرانه شرکت نستله بین الملل در حوزه های مختلف مثل ارگونومی و مسایل مربوط به استانداردهای محیط کار ،در ابتدا بسیار سخت و نفس گیر شروع شد در ادامه به یکی از پروژه های شاخص پادایران در زمان افتتاح تبدیل شد.

اشتراک گذاری

پلان