بازگشت

بیمارستان عرفان | 1398

طراحی و تولید مبلمان اداری بیمارستان عرفان

کلینیک عرفان سلامت، از مجموعه های متعلق به بیمارستان عرفان یکی از پروژه هایی بود که در هر طبقه یک طراحی اداری و مبلمان اداری متفاوت و تعیین شده برای یک گروه کاری متفاوت را می طلبید. در این پروژه طراحی نور و استفاده از رنگ از مهمترین سرفصل های ما در انجام پروژه بود.

پادایران، بزرگترین شرکت مشاوره دکوراسیون داخلی اداری

اشتراک گذاری

پلان

پلان عرفان طبقه 1 پلان عرفان پلان عرفان طبقه 3 پلان عرفان طبقه 4 پلان عرفان طبقه 5